PATVIRTINTA

                                                                                               Alytaus „Sakalėlio” pradinės mokyklos

                                                                                               direktoriaus 2021 m. kovo 30 d.

                                                                                               įsakymu Nr. V-23-(1.2.)

  

ALYTAUS ,,SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBESĖNOS APRAŠAS

                    
  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
  1. Alytaus ,,Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių individualios pažangos stebėsenos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Alytaus ,,Sakalėlio“ pradinės mokyklos (toliau – mokykla) mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tikslus, uždavinius, nuostatas, principus, būdus, mokinių individualios pažangos stebėjimą ir fiksavimą, tėvų (globėjų) informavimą apie mokinių individualią pažangą, atsakomybę ir bendrąsias nuostatas.
  2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-87-(1.2.)).
  3. Mokinių individualios pažangos stebėjimas – tai mokinių mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas, kaupimas, interpretavimas, naudojimas mokinių mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti, apimantis mokytojo, mokinio tėvų (globėjų) ir paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimą, apmąstymą, vertinimą, fiksavimą, numatant tolesnę mokymosi veiklą.
  4. Mokinio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, matavimo ir rezultatų panaudojimo paskirtis – padėti mokiniams stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, priimant sprendimus dėl tolimesnių asmeninių mokymosi veiksmų ir socialinių kompetencijų.
  5. Mokinio individualios pažangos stebėsena koreliuoja su mokinio vertinimu, kadangi vertinimas yra mokymo(-si) proceso sudedamoji dalis ir grįžtamųjų ryšių pagrindas, gauti grįžtamąją informaciją, būtiną numatyti patikimas veiklos tobulinimo kryptis ir priemones, kuriomis priartėjama prie konkretaus mokymo, auklėjimo tikslo, nustatyti, kokiu kokybės lygiu įvykdytas mokymo proceso uždavinys; tai nuolatinis informacijos apie mokinio pažangą ir pasiekimus kaupimo, apibendrinimo, analizavimo, informavimo ir interpretavimo procesas.
  6. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, gaunama ugdymo procese, panaudojama, nustatant mokinių mokymosi poreikius, pritaikant ugdymo turinį individualiai mokiniui, mokinių grupei ar klasei, aptariant mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokiniais ir jų tėvais (globėjais).
  7. Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui. Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių pasiekimais.
  8. Pradinio ugdymo programoje mokinių pažangai ir pasiekimams fiksuoti ir vertinimo informacijai pateikti naudojami komentarai, vertinimo aplankai, kuriuos, mokytojo padedami, mokosi sudaryti patys mokiniai, kartu mokydamiesi įsivertinti ir savo pasiekimus. Mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami.
  9. Apraše vartojamos sąvokos:

9.1. Mokymas – mokinio ir mokytojo sąveika, aplinkybės, skatinančios mokinį kurti savo žinojimą bei patirtį, aktyviai ieškoti ir autentiškai perprasti informaciją, patirti pažangą, siekiant atrasti asmeninę prasmę.

9.2. Mokymasis – aktyvus supratimo, reikšmių, patirčių ir prasmių konstravimo procesas, jau įgytų ir naujų žinių bei patirties siejimas, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį orientuojantis, planuojant, veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymo(si) procesą, pažangą ir pasiekimus.

9.3. Savivaldis mokymasis – mokymasis, per kurį asmuo savo iniciatyva išsiaiškina mokymosi poreikius, keliasi tikslus, planuojasi mokymąsi, susikuria ar pasirenka mokymosi aplinką bei priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, įsivertina pasiekimus ir pažangą.

9.4. Ugdymo(si) rezultatai – palaipsniui įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę asmens brandą rodančios kompetencijos, apimančios žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas.

9.5. Ugdymasis – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimasis bendraujant ir mokantis.

9.6. Individualios pažangos fiksavimas tai – ideografiniu būdu fiksuojamas vertinimo principas, pagal kurį lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga.

9.7. Įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.

9.8. Mokinio individualios pažangos vertinimas – tai dabartinių mokinio pasiekimų palyginimas su ankstesniaisiais ir daromos pažangos stebėjimas bei vertinimas. Pažanga padaryta, jei, pasikeitus ugdymo turiniui, įvertinimas lieka tas pats arba yra aukštesnis. Pamokoje – kai pasiektas pamokos uždavinys.

9.9. Mokinio darbų aplankas – kaupiami mokinių darbai raštu.

 
  1. SKYRIUS MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI
 
  1. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tikslai:

10.1.  puoselėti kiekvieno mokinio prigimtines dvasines, intelektines, fizines galias, padėti atsiskleisti jo individualybei ir siekti aukštesnės kiekvieno mokinio individualios pažangos;

10.2. padėti mokytojui efektyviau planuoti ugdymo turinį pagal mokinių individualius poreikius ir individualios pažangos planus;

10.3. stiprinti tėvų (globėjų) ir mokyklos bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti mokiniams palankiausias ugdymo(si) sąlygas.

  1. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo uždaviniai:

11.1. padėti mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus, skatinti jo asmeninę ūgtį, savivaldų mokymąsi;

11.2. laiku nustatyti iškylančius ugdymosi sunkumus ir numatyti būdus jiems šalinti;

11.3. suteikti mokiniams reikalingą pagalbą, diferencijuoti ir individualizuoti mokymą(si), parinkti ugdymo turinį ir metodus, padedančius mokiniui pasiekti pažangą;

11.4. sudaryti sąlygas mokytojams analizuoti kiekvieno mokinio individualią pažangą pamokose, plėtojant bendrąsias kompetencijas ir fiksuojant individualią mokinio ūgtį 1–4 kl.;

11.5. suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi, individualią pažangą.

 

III. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO NUOSTATOS, PRINCIPAI

 
  1. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo nuostatos:

12.1. nuosekli ugdomųjų veiklų ir ugdymo(si) proceso dalyvių sąveika (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, mokinio ir jo tėvų (globėjų), šeimos ir mokyklos, švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų, klasėje dėstančių mokytojų, mokinio ir mokymo(si) aplinkų, ir kt.);

12.2. mokinys ir jo tėvai (globėjai) laiku gauna grįžtamąją informaciją apie individualius pasiekimus ir pažangą;

12.3. mokiniai ugdymo procese mokomi įsivertinti bei reflektuoti savo mokymąsi, fiksuoti ir analizuoti savo individualią pažangą, skatinamas savivaldis mokymasis;

12.4. skatinimas kiekvieno mokinio individualios pažangos įsivertinimas pamokoje, užbaigus temą, skyrių, kartą per pusmetį ir pagal poreikį;

12.5. individualios pagalbos mokiniui priežiūros vykdymas (atsakingas mokyklos vadovas ar vadovo paskirtas asmuo);

12.6. mokinių individualios pažangos ir akademinių rezultatų pagal mokomuosius dalykus analizavimas ir sisteminimas (atsakingi klasių, dalykų mokytojai, mokymo dalies administratorius);

12.7. mokinių pažangos ir pasiekimų aptarimas pagal klasių koncentrus/mokomuosius dalykus bent kartą per pusmetį;

12.8. Metodinės grupės ar Pedagogų tarybos susitarimai dėl individualios pagalbos mokiniui ir atskirų mokinių pažangos matavimo pamokose būdų, fiksavimo, pagalbos, patirties sklaidos organizavimo.

  1. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo principai:

13.1. ugdymo visybiškumas – mokinio psichinių, dvasinių, fizinių galių plėtotė;

13.2. humaniškumas (pozityvumas, konstruktyvumas) – pripažįstamas kiekvieno mokinio individualumas, asmens vertingumas, tikima geriausiais mokinio pradais, jo galiomis įveikti sunkumus;

13.3. objektyvumas – pažangos fiksavimas atspindi realų mokinių žinių lygį, gebėjimą jas suvokti ir taikyti praktikoje, siekiant padėti mokiniams suvokti pažangą ir rezultatus;

13.4. tikslingumas – stebėjimu, fiksavimu siekiama padėti mokiniui suvokti savo mokymosi rezultatų lygį bei mokymosi spragas, ugdyti atsakomybės jausmą, žadinti pasitikėjimą savo jėgomis, skatinti norą mokytis;

13.5. įvairiapusiškumas – taikomi įvairūs mokinio pažangą skatinantys metodai ir būdai;

13.6. sistemingumas – mokiniai skatinami mokytis sistemingai, didėja jų atsakomybės jausmas, matoma, kaip mokinys mokėsi pusmečio ar mokslo metų eigoje; tėvai (globėjai) nuolat informuojami apie vaikų mokymąsi bei jų rezultatus;

13.7. informatyvumas – taikomi šiuolaikiniai mokinio individualios pažangios stebėjimo ir fiksavimo informacijos tvarkymo ir pateikimo būdai: mokinio darbų aplankas, aprašai, mokinio dienoraščiai, sąsiuviniai ir pan.

13.8. visavertis mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimas – ugdymo(si) tikslai formuluojami ir įgyvendinami, bendradarbiaujant mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, mokiniams, tėvams (globėjams);

13.9. ugdymo turinio ir konteksto dinamiškumas – nuolatinis kūrybiškas atsinaujinimas, atvirumas inovacijoms.

 

  1. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS IR FIKSAVIMAS 
  1. Mokinių individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas vyksta mokytojo pasirinkta forma ar naudojant aprašo priede pateiktomis formomis.
  2. Mokinio individualios pažangos stebėjimas pradedamas aptarus/sudarius individualius mokinio pažangos planus (mokslo metų pradžioje, po pusmečio, pagal poreikį koreguojama), kurie apima asmeninius tikslus – ugdymo dalykus ir mokinių socialines kompetencijas.
  3. Individualią pažangą planuoja ir fiksuoja visi mokyklos mokytojai ir mokiniai pagal šio aprašo prieduose pateiktas arba pagal mokytojo pasirinktas formas, schemas ir pan.
  4. Ugdymo(si) tikslams ir rezultatams pasiekti metodikas, būdus, formas, renkasi mokykla ir/ar kiekvienas mokytojas pagal klasės kontekstą, individualius mokinio gebėjimus.
  5. Mokytojai nuolat stebi mokinio individualią pažangą, pateikia mokiniui stebėjimo ir fiksavimo formas, jas aptaria kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais), pagal poreikį su mokyklos švietimo pagalbos specialistais, administracija, kt. institucijomis (pvz. PPT).
  6. Atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galimybes, individualios pažangos stebėjimo formas gali pildyti pats mokinys ar kartu su mokytoju, tėvais (globėjais).
  7. Mokiniai individualią pažangą „matuoja“ sužinoję mokymosi rezultatus, atlikę kontrolinius, atsiskaitomuosius, ar kt. darbus, pasibaigus pusmečiui, mokslo metams, peržiūrėję savo individualius pažangos planus, lygindami dabartinius įvertinimus su ankstesniais. Pažanga laikoma padaryta, jei įvertinimas lieka tas pats ar yra aukštesnis, taip pat atsižvelgiant į pamokos uždavinio įgyvendinimo rezultatą pagal numatytus kriterijus. Mokinys pažangą padarė, jei įvykdė pamokos uždavinį.
  8. Pagal mokymosi rezultatus mokinys kartu su mokytoju, pagal poreikį ir su mokinio tėvais (globėjais) aptaria, kokios individualios mokymosi pagalbos reikia, kaip organizuos spragų šalinimą (mokymosi pagalbos mokiniui teikimas pamokose, konsultacijų metu, namuose su tėvais (globėjais) ir pan.).
  9. Klasių, dalykų mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio, klasės ar grupės pasiekimus bei padarytą pažangą, analizuoja ir, jei reikia, koreguoja ugdymo(si) procesą.
  10. Pusmečių pabaigoje mokytojai matuoja mokinių individualią pažangą lygindami: 1-ojo pusmečio pasiekimus su ankstesnių mokslo metų metiniu įvertinimu; 2-ojo pusmečio pasiekimus su 1-ojo pusmečio pasiekimais, ir aptaria su mokyklos vadovu. Pirmoje klasėje 1-ojo pusmečio mokinių pasiekimai analizuojami aptariant rugsėjo mėnesį išsikeltus mokymosi uždavinius/individualius planus. Antroje klasėje anglų kalbos dalyko žinios lyginamos 2-ojo pusmečio pasiekimus lyginant su 1-ojo pusmečio.
  11. Informaciją apie pasiekimus, kūrybinius darbus mokytojai kaupia aplankuose, sąsiuviniuose, kita pasirinkta efektyvia mokinių pažangos fiksavimo forma, kurioje matosi mokinio pažanga nuo1-4 kl.
  12. Mokinys analizuoja pažangą ir su mokytoju, tėvais (globėjais) planuoja tolesnį mokymąsi.
  13. Mokytojai bendradarbiauja su mokyklos švietimo pagalbos specialistais, administracija.
  14. Klasių mokytojai kaupia ir kartu su mokiniais, jų tėvais (globėjais) analizuoja mokinių individualią pažangą, rezultatus. Rekomenduojama mokinių pažangą, pasiekimus aptarti kas mėnesį, privaloma – kartą per pusmetį. Mokytojas, mokinys, mokinio tėvai (globėjai) lygina dabartinius pasiekimus su ankstesniais, su suplanuotais, įtraukia mokinius į sprendimų priėmimą, daro išvadas, planuoja žingsnius siekiant pažangos, pagal poreikį, tariasi su dalykų mokytojais dėl švietimo pagalbos būdų, stebi pokyčius.
  15. Reikalui esant organizuojamas mokinių pasiekimų aptarimas su visais klasėje dėstančiais mokytojais (atsakingas klasės mokytojas).
  16. Klasės mokinių apibendrinto vertinimo pasiekimų pažanga fiksuojama pusmečių, metų rezultatų suvestinėse (lyginama su ankstesnių metų, pusmečio rezultatais).
  17. Jei pažangos nėra arba ji neatitinka mokinių galimybių, poreikių, klasių mokytojų iniciatyva administracijos ar VGK pasitarimuose svarstomos švietimo pagalbos poreikis, ugdymo plano koregavimo galimybės.
  18. Klasių mokytojai, dalykų mokytojai, arba klasių ir dalykų mokytojai kartu, mokslo metų pradžioje (rugsėjo mėn.) organizuoja klasės valandėles/pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais) dėl individualios pažangos planavimo, asmeninių tikslų (formalus, neformalus ugdymas, socialinės kompetencijos ir pan.) iškėlimo. Pagal situaciją, atsižvelgiant į mokinių brandą, 3-4 klasių mokiniai individualią pažangą planuoja savarankiškai ir/ar kartu su mokytoju, tarpusavyje aptaria, supažindina tėvus (globėjus), kartu peržiūri, koreguoja po pirmojo pusmečio.
  19. Klasių ir dalykų mokytojai kontroliuoja individualios pažangos fiksavimo lapo pildymą, organizuoja individualios pažangos rezultatų aptarimą.
  20. Mokinio pažangą patvirtinantys dokumentai, kita informacija kaupiama mokinių aplankuose ar kt., mokytojo pasirinkta forma (diagramos, sąsiuviniai ir pan.).
  21. Klasių vadovai su sukaupta informacija supažindina mokinių tėvus (globėjus), iškilus problemai informaciją pateikia mokyklos VGK ir/ar mokyklos administracijai.

 

  1. INFORMAVIMAS APIE INDIVIDUALIUS MOKINIŲ PASIEKIMUS IR PAŽANGĄ
 
  1. Tėvų (globėjų) informavimas apie individualią mokinių pažangą vykdomas:

35.1. elektroniniame dienyne;

35.2. individualių pokalbių su tėvais (globėjais) metu;

35.3. susirinkimo VGK ar su administracija metu;

35.4. kitu dalykų mokytojų, klasių mokytojų ir tėvų (globėjų) susitartu būdu.

  1. Klasių, dalykų mokytojai informuoja mokinių tėvus (globėjus), pagal poreikį mokyklos administraciją, VGK, apie mokinių pasiekimus, pažangą, taikytas priemones (klasių, dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, VGK, mokyklos administracija); aptaria su mokiniu.
  2. Kartą per pusmetį apie mokinių pasiekimų pokyčius, individualią pažangą klasių vadovai aptaria su mokyklos vadovu ar jo paskirtu asmeniu, taip pat apibendrintą informaciją mokyklos mokymo dalies administratorius teikia mokytojų tarybos posėdžiuose.
  3. Išanalizavus rezultatus, daromos išvados, priimami susitarimai, sprendimai dėl ugdymo turinio planavimo, ugdymo(si), vertinimo metodų ir strategijų keitimo/koregavimo, mokymo(si) medžiagos ir kt., aktualių mokinio individualiai pažangai, aspektų.
  4. Ugdymo(si) procese svarbus formuojamasis vertinimas, grįstas mokytojo ir mokinio sąveika ir palaikantis mokymąsi. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, įsitraukimą, pastangas, mokymosi būdus, sunkumus ir padeda suprasti mokiniui, kas jau išmokta, ko dar reikia mokytis, kaip įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi. Mokiniai, konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir pažangą.
   

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 
  1. Mokinių individualios pažangos stebėjimo aprašas yra viena iš mokinių skatinimo mokytis ir mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimo priemonių. Mokinys mokosi išskirti savo veiklos stiprybes ir silpnybes, tobulintinas sritis ir spragas, su mokytojo pagalba mokosi savarankiško darbo įgūdžių ir prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi.
  2. Mokinių individualios pažangos stebėjimo duomenys naudojami mokyklos veiklos kokybei įsivertinti, tobulinti, mokinių individualiems poreikiams tenkinti, palankiai ugdymosi aplinkai kurti.
  3. Individualią pažangą planuoja ir fiksuoja visi mokyklos mokiniai kartu su klasių, dalykų mokytojais, tėvais (globėjais).
  4. Vadovaujantis Aprašu rengiami ugdymo turinį ir jo įgyvendinimą reglamentuojantys mokyklos lokaliniai teisės aktai, planuojama klasės ir dalykų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų veikla.
  5. Mokinių individualios pažangos stebėjimo aprašas yra privalomas klasių, dalykų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokiniams, jų tėvams (globėjams), administracijai.
  6. Aprašas koreguojamas, keičiamas Pedagogų tarybos sprendimu.

                                        

 

     PATVIRTINTA

                                                                            Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos

                                                                          direktoriaus 2014 m. birželio 20 d.

                                                                          įsakymu Nr. V- 89

ALYTAUS ,,SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS

                         MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA               

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, Pradinio ugdymo programos Bendruoju ugdymo planu.
 2. Alytaus ,,Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tikslus ir uždavinius, nuostatas ir principus, patikrinamųjų darbų krūvį, vertinimą ir įsivertinimą ugdymo procese, vertinimo dalyvius, tėvų (globėjų) informavimą apie mokinių mokymosi pasiekimus.
 3. Tvarkoje vartojamos šios sąvokos:

Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas.

Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą.

Įsivertinimas – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei pasiekimus.

Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas).

 Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga.

Vertinimo validumas – vertinami numatyti mokymosi pasiekimai (turinio validumas); vertinimo būdai atitinka vertinimo tikslus.

Vertinimo patikimumas – vertinimo tikrumas (neprieštaringumas), vertinimo rezultatų pastovumas: kai tas pats mokinys tomis pačiomis sąlygomis gauna tokį pat įvertinimą; kai galima patikimai palyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje (norminis vertinimas) arba mokinių pasiekimus su nustatytais kriterijais (kriterinis vertinimas).

Mokymosi patirtis – mokinio gebėjimas kelti sau mokymosi tikslus ir jų siekti, planuoti ir prasmingai išnaudoti mokymosi laiką, naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, dirbti grupėmis ir laikytis sutartų taisyklių.

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; didinti mokinių (tame tarpe ir specialiųjų poreikių) ugdymo efektyvumą, kelti motyvaciją; nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.
 2. Vertinimo uždaviniai:

5.1. Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus.

5.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus.

5.3. Suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų) ir mokyklos.

5.4. Nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokinių poreikius atliepiančią pagalbą.

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI

 1. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio poreikiais, atitinka ugdymo(-si) tikslus.
 2. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, vertybinės nuostatos ir elgesys.
 3. Vertinimas, skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti.
 4. Vertinama individuali mokinio pažanga (idiografinis vertinimas) – mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje.
 5. Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, nurodomos spragos ir padedama jas ištaisyti.
 6. Vertinimas atviras ir skaidrus – su mokiniais tariamasi dėl vertinimo kriterijų ir procedūrų, vengiama pernelyg didelio vertinimo formalizavimo.
 7. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas – siekiama kuo didesnio vertinimo validumo ir patikimumo; remiamasi išsilavinimo standartais, naudojami įvairūs vertinimo informacijos šaltiniai, taikomos modernios vertinimo metodikos. Vertinimas pritaikomas pagal mokinių poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą pažangą.
 8. Vertinimas informatyvus ir ekonomiškas: taikomi šiuolaikiniai vertinimo informacijos tvarkymo ir pateikimo būdai (aplankas, aprašai, recenzijos, kompiuterinės priemonės). Pasiekimų vertinimo lygiai (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) naudojami mokinių pasiekimų formaliajam įvertinimui, apskaitai pradinio ugdymo pakopoje.
 9. Specialiųjų poreikių mokinių vertinimo pagrindiniai principai:

14.1. specialiųjų poreikių mokiniai su vertinimo tvarka supažindinami mokslo metų pradžioje;

14.2. specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių pagal pritaikytas, individualizuotas programas, ugdymo rezultatai  aptariami mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose;

14.3. specialiųjų poreikių mokinių tėvams informacija pateikiama raštu (vertinant darbus sąsiuviniuose) bei žodžiu (tėvų konsultacijų ir individualių konsultacijų metu);

14.4. mokiniai, lankantys logopedines pratybas, vertinami žodžiu, raštu, teikiant kuo daugiau pastiprinančių motyvaciją įvertinimų;

14.5. mokinių, lankančių logopedines pratybas, kalbos įvertinimas fiksuojamas individualiose kalbos kortelėse, metinėse ataskaitose.

                      IV.  VERTINIMO PROCESAS

15. Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir palyginti su bendrosiose programose nustatytais pasiekimų lygiais.

16. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas susideda iš dviejų pagrindinių dalių, kurios skiriasi pagal paskirtį ir tikslus:

16.1. vertinimo ugdymo procese (mokant ir mokantis);

16.2. vertinimo baigus pradinio ugdymo programą.

17. Vertinimo ugdymo procese tipai:

17.1. formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris padeda mokytojui ir mokiniui numatyti ugdymo(-si) kryptį bei veiksmus, pastiprinti daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti. Šio proceso metu mokytojas stebi mokinių mokymąsi, komentuoja, aptaria, skatina pačius mokinius vertinti savo mokymosi eigą, pasirenka tolesnę mokymo strategiją. Mokytojui ir mokiniui formuojamasis vertinimas suteikia grįžtamąją informaciją, padeda nustatyti, ar jau pasiekti mokymosi tikslai ir uždaviniai, padrąsinti, paskatinti mokinius, išsakyti konstruktyvias pastabas;

17.2. diagnostinis vertinimas:

17.2.1. tai vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą, skyrių, programos dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant mokymosi sunkumus;

17.2.2. remiasi praktinių, kūrybinių užduočių, projektinių darbų, patikrinamųjų darbų, testų, apklausos žodžiu, sukauptos informacijos apie mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą rezultatais;

17.2.3. taikomas aptinkant individualius mokinio mokymosi poreikius, pritaikant programą, metodus;

17.2.4. diagnostinio vertinimo informacija naudojama apdairiai, atsižvelgiant į vertinimo tikslą, kad vertinimas netaptų mokinių atrankos pagrindu;

17.3. apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje;

17.4. kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas;

17.5. norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus;

17.6. kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., standartai), su kuriais lyginami mokinio pasiekimai.

18 . Vertinimo būdai:

18.1. formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas fiksuojamas;

18.2. neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas neužrašomas arba fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (individualiomis pastabomis ir kt.).

19. Vertinimo ciklą ugdymo procese sudaro:

19.1. Planavimas. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu. Prieš pradedant mokytis mokytojui ir mokiniams turi būti aišku, ką jie turi pasiekti ir kaip bus vertinama:

19.1.1. planuodamas vertinimą mokytojas atsižvelgia į mokinių pasiekimus ir išgales, remiasi išsilavinimo standartų reikalavimais, iškeltais tikslais;

19.1.2. mokytojas, planuodamas vertinimą, tariasi su mokiniais, kitais mokytojais, prireikus pasitelkia psichologą ar kitus specialistus, mokinių tėvus (globėjus).

19.2. Vertinimas mokant. Atliekant formuojamąjį ir diagnostinį vertinimą, išskiriami keturi pagrindiniai tarp savęs susiję mokytojo veiklos aspektai:

19.2.1. mokytojas su mokiniu išsiaiškina mokymosi uždavinius ir vertinimo kriterijus. Vertinama tai, kas yra numatyta uždaviniuose;

19.2.2. mokytojas pozityviai skatina mokymosi motyvaciją – kelia mokinių pasitikėjimą savo jėgomis ir norą siekti daugiau nurodydamas, kas pavyko, pagrįstai pagirdamas, vengdamas negatyvių išsireiškimų ir vertinimų;

19.2.3. mokytojas su mokiniais, numatydamas tolesnio mokymo ir mokymosi uždavinius, remiasi mokinio ar mokinių grupės pasiekimais, polinkiais, interesais, poreikiais;

19.2.4. mokytojas parenka veiksmingas užduotis, naudoja įvairius mokymo(-si) metodus ir strategijas, kad mokinys patirtų sėkmę.

19.3. Vertinant atliekama sukauptos informacijos analizė, apibendrinimas ir fiksavimas. Apibendrinta informacija apie individualią mokinio, mokinių grupės ar klasės pažangą bei pasiekimus fiksuojama mokslo metų pusmečio ir mokslo metų pabaigoje elektroniniame dienyne.

19.4. Informavimas. Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ar raštu mokiniams, tėvams (globėjams), kitiems mokytojams, mokyklos administracijai.

20.Vertinant visi šie komponentai praverčia ir yra vienodai reikšmingi.

21. Išsilavinimo standartai yra pagrindinis orientyras visuose vertinimo komponentuose – planuojant, mokant, fiksuojant ir aptariant vertinimo informaciją, koreguojant ugdymą.

V. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE

22. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas jų mokymosi eigos stebėjimu ir aiškiais, suprantamais kriterijais mokiniams, jų tėvams (globėjams).

23. Per pirmąją savo dalyko pamoką mokslo metų pradžioje, pradėdami naują temą, skyrių, mokytojai supažindina mokinius su mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus, remdamiesi išsilavinimo standartais, iškeltais tikslais, vertinimą planuoja mokslo metams. Mokiniams, kurie mokosi pagal pritaikytas ir individualizuotas programas, pasiruošimo pamokai medžiagoje numatomas individualus vertinimas, o išsilavinimo standartai pritaikomi pagal jų išgales, atitinkamai individualizuojamas ir vertinimas. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama padarytą pažangą ir pasiekimus vertinti tokiu dažnumu:

23.1. jei dalykui mokyti skirta 1 – 2 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 1 kartą per dvi mokymosi savaites;

23.2. jei dalykui mokyti skirta 3 – 5 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 1 kartą per mokymosi savaitę.

24. Rugsėjo mėnuo skirtas 1-ųjų klasių mokinių adaptacijai, taikomas formuojamasis ir kaupiamasis vertinimas, neformalusis vertinimas, nenaudojami neigiami vertinimai.

25. Mokinių mokymosi pasiekimų formos, už kurias vertinama formaliuoju vertinimu:

25.1. patikrinamasis darbas – tai 15-30 min. trukmės savarankiškas, raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta dalyko programos tema, skyrius, programos dalis;

25.2. apklausa žodžiu – tai monologinis ar dialoginis įvertinamasis kalbėjimas, skirtas patikrinti žinias ir gebėjimą taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis per pamokas;

25.3. dalyvavimas miesto, respublikos, tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, projektuose;

25.4. standartizuoti testai 4 klasei – skirti mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai į(si)vertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

26. Vertinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo rezultatus, atsižvelgiama į individualius skirtumus (psichologinius, suvokimo, mąstymo, atminties, dėmesio, temperamento), nuo kurių priklauso, kokių ugdymosi rezultatų gali pasiekti mokinys.

27. Mokytojai apie mokinio pasiekimus ir pažangą kaupia informaciją, ją analizuoja ir, vadovaudamasis savo informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, rašo įvertinimą už šias mokinio veiklas: apklausą raštu, apklausą žodžiu, namų darbus, darbą pamokoje ir kt.

28. Patikrinamojo darbo skyrimas ir vertinimas:

28.1. mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas patikrinamasis darbas;

28.2. apie patikrinamąjį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš dvi dienas, su mokiniais aptariama darbo struktūra, jo tikslai, vertinimo kriterijai;

28.3. mokytojai patikrinamuosius darbus derina su mokiniais ir tarpusavyje. Dėl svarbių priežasčių mokytojai, suderinę su mokiniais, turi teisę patikrinamojo darbo laiką keisti;

28.4. paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų patikrinamasis darbas neskiriamas;

28.5. mokytojai patikrinamojo darbo rezultatus su mokiniais aptaria individualiai, akcentuodami mokinio pažangą, mokymosi spragas ir galimybes, numato tolesnį mokymą(si);

28.6. mokinys patikrinamuosius ir kitus darbus raštu kaupia mokinio pasiekimų aplanke.

29. Pusmečių ir metiniai įvertinimai fiksuojami atitinkamose dienyno skiltyse įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje programoje.

30. Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga.

31. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas.

32. Informacija apie mokinio pasiekimus ir pažangą kaupiama elektroniniame dienyne, mokinio pasiekimų aplanke ar kitokia forma.

33. Pusmečio ir metinis įvertinimas rašomas atsižvelgiant į mokinio daromą pažangą ir mokinio pasiektą mokymosi lygį.

34. Klasės mokytojas pusmečio (mokslo metų) pabaigoje parengia klasės mokinių mokymosi pasiekimų suvestinę.

35. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar kitas direktoriaus įgaliotas asmuo, remdamasis klasės mokytojų pateiktomis klasės mokinių mokymosi pasiekimų suvestinėmis, rengia mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų pusmečio (mokslo metų) analizę, kurią pristato Mokytojų tarybos posėdyje. Jei tai reikalinga, Mokytojų tarybos posėdyje priimami sprendimai dėl ugdymo proceso koregavimo.

36. Vertinimas baigus pradinio ugdymo programą:

36.1. Mokymosi rezultatams apibendrinti baigus atskiro dalyko programą taikomas apibendrinamasis vertinimas (pasiekimų patikrinimai). Pradinis ugdymas baigiamas pasiekimų patikrinimu.

36.2. Apibendrinamasis vertinimas yra formalus. Pagal vertinimo tikslą pasirenkamas kriterinio arba norminio tipo vertinimas. Jo rezultatai fiksuojami pasiekimų lygiu.

VI. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO

37. Mokiniai kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus, užduotis bei vertinimo kriterijus, nagrinėja vertinimo informaciją. Mokytojo padedami, jie mokosi vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus bei pažangą. Atsižvelgdami į savo mokymosi sėkmę, planuoja tolesnį mokymąsi, kelia sau ateities tikslus.

38. Mokytojai:

38.1. pagal pasirinktą būdą planuoja ir atlieka mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą ugdymo procese;

38.2. apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus;

38.3. pagal mokykloje galiojančius susitarimus ir tvarką fiksuoja vertinimo informaciją;

38.4. informuoja mokinius, jų tėvus (globėjus), kitus mokytojus, mokyklos vadovus apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas;

38.5. remdamiesi vertinimo informacija, analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą ir mokymąsi;

38.6. rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama reikiama pagalba;

38.7. derina tarp savęs mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo metodikas.

39. Mokykla:

38.1. nustato bendrą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

38.2. užtikrina vertinimo metodikų dermę pereinant iš klasės į klasę, iš vienos ugdymo pakopos į kitą, tarp paralelių klasių, atskirų dalykų;

38.3. koordinuoja kontrolinių užduočių apimtis ir dažnumą;

38.4. kontroliuoja, kad mokinių tėvai (globėjai) dalyvautų pasiekimų aptarimuose bent du kartus per mokslo metus klasės mokytojui ir mokinio tėvams (globėjams) priimtina forma;

38. 5. teikia pagalbą mokymosi problemų turintiems mokiniams.

 VII. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO TVARKA 

39. Mokinių tėvai (globėjai) įtraukiami į mokyklos bendruomenės veiklą: mokykloje nustatyta tvarka jie gauna aiškią, laiku pateikiamą informaciją apie vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas ir reikiamą pagalbą. Jiems teikiama informacija apie vertinimo kriterijus, procedūras ir tvarką, išsilavinimo standartų paskirtį.

40. Mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne.

41. Už mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų fiksavimą elektroniniame dienyne atsakingi mokytojai. Mokinių tėvai (globėjai) turi galimybę kasdien peržiūrėti informaciją apie savo vaikų mokymosi rezultatus.

42. Atsiradus mokymosi problemoms, tėvai (globėjai) informuojami įvairiais būdais: lankantis namuose, skambinant, rašant komentarus elektroniniame dienyne ir kitais būdais.

43. Klasių mokytojai ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus organizuoja individualius pokalbius su mokinio tėvais (globėjais). Pokalbių metu aptaria mokinio daromą pažangą ir mokymosi pasiekimus, specialios, individualios švietimo pagalbos poreikį.

44. Klasių mokytojai organizuoja teminius tėvų susirinkimus ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pirmas tėvų susirinkimas organizuojamas rugsėjo mėnesį, kuriame tėvai supažindinami su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimu ir tvarka.

45. Tėvai (globėjai) informuojami žodžiu ar raštu apie vaiko mokymąsi pagal reikalą, bet ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus.

46. Specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turinčių mokinių pažanga ir pasiekimai gali būti aptariami dalyvaujant specialistams.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Vertinimų reikšmė:

47.1. mokiniui turi būti aiškūs ir suprantami, atskleidžiantys teigiamą mokymosi patirtį, skatinantys tobulėti;

47.2. mokytojui turi padėti stebėti ugdymo veiksmingumą, atsižvelgiant į ugdymo tikslus ir išsilavinimo standartus, sukaupti duomenis apie mokymąsi, kuriuos būtų galima aptarti su pačiais mokiniais ir jų tėvais (globėjais);

47.3. mokyklos administracijai, mokyklos tarybai ir kt. rodyti mokinių padarytą pažangą ir pasiekimus.

48. Mokinių, kurių ugdymas organizuojamas individualizuotos programos pagrindu, mokymosi patirtis, rezultatai fiksuojami vadovaujantis šia tvarka.

49. Ugdymo proceso vertinimas ir koregavimas: remdamiesi vertinimo informacija, mokytojai ir mokyklos vadovai priima sprendimus dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo.

_________________________

PRITARTA

Mokytojų tarybos

2014 m. birželio 16 d. posėdyje (protokolo Nr. 6)

 

Kalendorius

PrAnTrKtPnŠtSk
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       

Mėnesio renginiai

Birželio mėnesio renginiai, akcijos ir parodos:
 • 6 d. – spektaklis ,,Pelenė“ (anglų kalba).
 • 7 d. – Alytaus miesto mokyklų linijinių šokių varžybos Alytaus Likiškėlių progimnazijoje.
 • 8 d. – „Mokslo metų baigimo šventė“.
 • 14 d. – ,,Gedulo ir vilties dienos minėjimas“.
       

Informacija

MOKINIŲ PRIĖMIMAS

1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „aktyvi mokykla“ Lietuvos Junior Achievement | LinkedIn

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „pasakos augimui“Susijęs vaizdas

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „https://www.smpf.lt/wp-content/uploads/2019/04/SMPF-logo.jpg“
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „http://www.avm.lt/wp-content/uploads/2015/07/erasmus-logo.jpg“
Sveikatiada – Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“

Apie „Nordplus“ programąlogo

BENDRADARBIAUJAME

     

 

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „ugdau alytiski“

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „e mokykla“

ARCHYVAI

Draugaukime