Menu Close

Mokinių teisės ir pareigos

MOKINIŲ TEISĖS:

 1. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje, savarankiškai mokytis ir įgyti išsilavinimą, kvalifikaciją.
 2. Gauti geros kokybės švietimą, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, profesinį orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.
 3. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką.
 4. Pasirinkti neformaliojo švietimo veiklas.
 5. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą.
 6. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
 7. Kai oro temperatūra yra 20 ir daugiau laipsnių šalčio į mokyklą mokiniai gali neiti.

MOKINIŲ PAREIGOS:

 1. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų.
 2. Lankyti mokyklą, stropiai mokytis, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų.
 3. Mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų.
 4. Būti drausmingais pamokų ir pertraukų metu: laikytis nustatytos tvarkos valgykloje, bibliotekoje, sporto salėje, klasėje ir mokyklos teritorijoje.
 5. Vykdyti pedagogų, administracijos, aptarnaujančio personalo darbuotojų reikalavimus, būti mandagiais, paslaugiais, rūpintis mažesniaisiais, kalbėti gražia taisyklinga kalba, nevartoti necenzūrinių žodžių.
 6. Gerbti tėvus ir mokyklos bendruomenės narius.
 7. Tausoti klasės, mokyklos, savo ir kitų daiktus, turtą.
 8. Laikytis asmens higienos taisyklių.
 9. Dėvėti uniformą, dėvėti tvarkingus, tinkamus pagal orą, patogius, švarius drabužius.
 10. Į mokyklą atsinešti tik ugdymo procesui reikalingus daiktus, priemones. Kitokio pobūdžio daiktai paimami ir grąžinami mokinio tėvams.
 11. Naudotis tik savo slaptažodžiu, skirtu prieigai prie elektroninio dienyno.
 12. Praleidus pamokas pristatyti gydytojo pažymėjimą ar raštišką tėvų (globėjų)  paaiškinimą su parašu (tėvai (globėjai) gali pateisinti pamokas už tris dienas per mėnesį).
 13. Aktyviai dalyvauti popamokinėje veikloje, ugdyti save kaip asmenybę.
 14. Lankant pailgintos darbo dienos grupę laikytis drausmės, užsiimti edukacine, menine, praktine ar kita naudinga veikla, netrukdyti kitiems, nepasišalinti už mokyklos teritorijos be mokytojo (auklėtojo) žinios.
 15. Į mokyklą atvykti ne vėliau kaip likus 5 minutėms prieš pirmąją pamoką ir ne anksčiau kaip 30 minučių prieš pamokas.
 16. Jei po skambučio praėjus 5 minutėms nuo pamokos pradžios neatvyksta mokytojas, klasės seniūnas ar kitas mokinys apie mokytojo neatvykimą privalo pranešti administracijai.
 17. Į sporto salę mokiniai eina tik mokytojui leidus ir tik su sportine apranga ir sportiniais bateliais.
 18. Laikytis visų Mokinio elgesio taisyklių, kurias nustato klasės vadovas kartu su mokiniais kiekvienų mokslo metų pradžioje.

 

 

 

 

Skip to content