Menu Close

Psichologo asistentas

Psichologo asistentė Eglė Tamkevičiūtė

El. paštas: egle.tamkeviciute@sakaleliomokykla.lt

Psichologo asistentės darbo laikas:

 • Pirmadienis – ketvirtadienis 8.00-16.30 val., pietų pertrauka 12.00-12.30 val.
 • Penktadienis 8.00-12.00 val.

Psichologinės pagalbos paskirtis – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, įtėviais) ir mokytojais.

Psichologo asistentas:

 1. Bendradarbiauja su mokyklos administracija, mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 2. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 3. Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 4. Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais;
 5. Veda psichologijos pamokas;
 6. Veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes;
 7. Atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 8. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus (elektroninis dienynas, veiklos planas, individualūs mokinio pagalbos planai ir kt.);
 9. Derina su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;
 10. Planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir derina jį su mokyklos administracija;
 11. Prevencinių programų, paskaitų rengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo vietą ir laiką derina su mokyklos administracija;
 12. Atsako už korektišką gautų tyrimų duomenų panaudojimą, asmens duomenų apsaugą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.
Skip to content