Menu Close

Komisijos, darbo grupės ir tarybos

Mokyklos taryba

mokyklos tarybos pirmininkė – pradinių klasių mokytoja metodininkė Veneta Baliukonienė,
mokyklos tarybos pirminininkės pavaduotoja – Marija Danelevičienė, mokinių tėvų atstovė,
mokyklos tarybos sekretorė – pradinių klasių mokytoja metodininkė Irena Matulevičiūtė,
narės: Jūratė Budrikienė, mokinių tėvų atstovė,
            Rita Griškevičienė, mokinių tėvų atstovė, 
            Vilija Sližauskienė, kūno kultūros / šokio mokytoja metodininkė.

__________________________________________________________

 

Mokinių priėmimo į Alytaus „Sakalėlio“ pradinę mokyklą komisija:

komisijos pirmininkas –  Jolanta Janavičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

komisijos nariai:

Daiva Keršienė, raštinės administratorė,

Irena Matulevičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Simona Martinaitienė, psichologė.

 

Alytaus „Sakalėlio” pradinės mokyklos vaiko gerovės komisija:

komisijos pirmininkė – direktorė Virginija Vitunskaitė;

komisijos nariai:

Vilma Makaveckienė, socialinė pedagogė;

Laima Valukonienė, vyr. logopedė;

Irena Matulevičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

 

 

Saugios aplinkos Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje kūrimo darbo grupė:

darbo grupės pirmininkė ir veiklos koordinatorė – psichologė Simona Martinaitienė;

darbo grupės nariai:

Vilma Makaveckienė, socialinė pedagogė;

Jolanta Janavičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Gitana Urbelionienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja.

 

Alytaus „Sakalėlio” pradinės mokyklos krizių valdymo komanda:

komandos vadovė, atsakinga už komunikaciją, direktorė Virginija Vitunskaitė;

komandos nariai:

narė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą – psichologė Simona Martinaitienė; 

narė, atsakinga už saugumą –ūkio ir bendrųjų reikalų administratorė Simona Marčiulaitienė;

narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rosita Jakaitienė, jai nesant – vyresnioji socialinė pedagogė Vilma Makaveckienė. 

 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos komisija paramai priimti ir paskirstyti:

pirmininkė – Simona Marčiulaitienė, ūkio ir bendrųjų reikalų administratorė;

sekretorė – Ramutė Želvienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;

nariai: Lina Vaitkevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Vilma Žilionienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Veneta Baliukonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos medžiagų nurašymo komisija:

komisijos pirmininkė: Lina Vaitkevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

komisijos nariai:

Virginija Šalčiuvienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja

Algis Urbonas, įrenginių aptarnavimo darbininkas.

 

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

komisijos pirmininkė – direktorė Virginija Vitunskaitė;

komisijos nariai:

Irena Matulevičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Gitana Urbelionienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Veneta Baliukonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Veronika Juknevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus  specialistė.

 

Skip to content