Menu Close

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvų (globėjų), pedagogų atstovus svarbiausių mokyklos veiklos, jos ugdymo uždavinių sprendimui.

Mokyklos tarybą sudaro 6 nariai: 3 mokytojai, 3 tėvai (globėjai).

Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos taryba savo veikloje vadovaujasi mokyklos nuostatais ir mokyklos tarybos nuostatais.

Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Švietimo įstaigos steigėjui nustačius, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Skip to content