Menu Close

Mokyklos taryba

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos tarybos sudėtis:

mokyklos tarybos pirmininkė – pradinių klasių mokytoja metodininkė Veneta Baliukonienė, 
mokyklos tarybos pirminininkės pavaduotoja – Marija Danelevičienė, mokinių tėvų atstovė,
mokyklos tarybos sekretorė – pradinių klasių mokytoja metodininkė Irena Matulevičiūtė,
narės: Jūratė Budrikienė, mokinių tėvų atstovė,
            Rita Griškevičienė, mokinių tėvų atstovė, 
            Vilija Sližauskienė, kūno kultūros / šokio mokytoja metodininkė.

                                     

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-390  išrašas:

„36. Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba telkia Mokyklos mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų atstovus Mokyklos veiklos ir finansavimo klausimams numatyti ir uždaviniams spręsti; pagal kompetenciją, apibrėžtą Mokyklos nuostatuose, savo veiklos nuostatuose, priima sprendimus, teikia siūlymus dėl Mokyklos direktoriaus priimamų sprendimų, atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą.

37. Mokyklos tarybos nuostatus tvirtina Mokyklos taryba.

38. Mokyklos taryba sudaroma lygiomis dalimis iš Mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų) ir pedagogų (3 mokinių tėvai (globėjai) ir 3 mokytojai). Į Mokyklos tarybos posėdžius, pagal poreikį, kviečiami vietos bendruomenės atstovai.

39. Atstovai į Mokyklos tarybą renkami mokslo metų pradžioje dviejų metų kadencijai, remiantis visuotinumo, lygiateisiškumo ir demokratiškumo principais:

39.1. mokytojų atstovai į Mokyklos tarybą išrenkami Mokytojų tarybos posėdyje slaptu, pagal susitarimą – viešu, balsavimu, balsų dauguma;

39.2. tėvų (globėjų) atstovai į Mokyklos tarybą išrenkami iš Mokyklos klasių tėvų komitetų narių, slaptu, pagal susitarimą – viešu, balsavimu, balsų dauguma;

39.3. jeigu Mokyklos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują Mokyklos tarybos narį likusiam kadencijos laikotarpiui skiria grupė, skyrusi Mokyklos tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko;

39.4. maksimalus Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičius – 4 kadencijos.

40.Mokyklos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, lemia Mokyklos tarybos pirmininko balsas. Mokyklos direktorius ir kitų savivaldos institucijų atstovai bei Mokyklos bendruomenės nariai Mokyklos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

41.Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Mokyklos tarybos narių posėdyje. Mokyklos direktorius negali būti Mokyklos tarybos pirmininku.

42.Mokyklos taryba:

42.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

42.2. pritaria Nuostatams, Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo plano projektui;

42.3. susipažįsta su Mokyklos metine veiklos ataskaita, teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros ir veiklos tobulinimo;

42.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo,  Mokyklos direktoriaus, Mokytojų  tarybos, mokinių ir jų tėvų (globėjų) ar Mokyklos bendruomenės narių teikiamus klausimus ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygų sudarymo;

42.5. teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos kokybės tobulinimo;

42.6. svarsto mokytojų Metodinės tarybos, mokinių ir jų tėvų (globėjų), savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvą ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

42.7. talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir Mokyklos bendradarbiavimą;

42.8. kiekvienais metais vertina direktoriaus metų veiklos ataskaitą,  teikia siūlymus direktoriui dėl Mokyklos veiklos kokybės tobulinimo ir savo sprendimą dėl ataskaitos teikia savivaldybės merui;

42.9. Mokyklos taryba, direktoriaus metų veiklos ataskaitą įvertinusi nepatenkinamai, kreipiasi į savivaldybės merą ir prašo jo (jos) įvertinti Mokyklos direktoriaus darbą. Jeigu Mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaita įvertinama nepatenkinamai dvejus metus iš eilės, savivaldybės meras priima sprendimą atleisti Mokyklos direktorių iš pareigų ir nutraukti su juo sudarytą darbo sutartį.

43. Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja LR teisės aktams. Mokyklos direktorius, Alytaus miesto savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Mokyklos tarybos priimti sprendimai prieštarauja LR įstatymams ir kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas LR įstatymų numatyta tvarka.

44. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.“

 

Skip to content