Menu Close

Laisvos darbo vietos

ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖ MOKYKLA SKELBIA PRETENDENTŲ ATRANKĄ LOGOPEDO PAREIGOMS UŽIMTI PAGAL NETERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680 Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo sutartis – neterminuota. Darbo pradžia 2023-09-01.

Darbo apmokėjimas – pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių į staigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-2606.

Darbo užmokestis – apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 8,11 iki 11,39 priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

 Logopedas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.
 • Gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius.
 • Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti įvairių poreikių mokiniams.
 • Geri bendravimo įgūdžiai su ugdytiniais ir tėvais (globėjais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų į staigų darbuotojais.
 • Gebėjimas naudotis IKT.
 • Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

 Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
 7. Dokumentus iki 2023-06-09 13.00 val. pateikti adresu Jaunimo g. 1, Alytus arba siųsti el. paštu: info@sakaleliomokykla.lt arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2023-06-12 ir kviečiami pokalbiui.

Asmuo priimamas dirbti logopedu atrankos būdu (pokalbis).

Informacija teikiama raštinės telefonu 8 658 01446.

Konkursas vyks 2023-06-20 10 val.

 

ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖ MOKYKLA SKELBIA KONKURSĄ SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI PAGAL NETERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680.

Darbo krūvis – 0,25 etato.

Darbo sutartis neterminuota.

Darbo apmokėjimas – pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių į staigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą į statymą Nr. XIII-2606.

Darbo užmokestis – apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 8,11 iki 11,39 ir priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją.
 • Išmanyti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principus, Bendruosius ugdymo planus.
 • Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą.
 • Išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas.
 • Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų į staigų darbuotojais.
 • Gebėti naudotis IKT.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
 7. Dokumentus iki 2023-06-09 13.00 val. pateikti adresu Jaunimo g. 1, Alytus arba siųsti el. paštu: info@sakaleliomokykla.ltarba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2023-06-12 ir kviečiami pokalbiui.

Asmuo priimamas dirbti specialiuoju pedagogu atrankos būdu (pokalbis).

Informacija teikiama raštinės telefonu 8 658 01446.

Konkursas vyks 2023-06-20 13 val.

 

 

Skip to content