Menu Close

Laisvos darbo vietos

ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖ MOKYKLA SKELBIA DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI KONKURSĄ

(1 etatas)

Darbo pobūdis:

 1. Koordinuoti mokyklos strateginio, metinio veiklos atnaujinimo planų rengimą, stebėti bei analizuoti jų įgyvendinimą, kartu su komanda rengti jų tobulinimo planus.
 2. Kuruoti mokyklos metodinę veiklą, vykdyti mokyklos veiklos stebėseną, analizuoti bei vertinti ugdymo kokybę, organizuoti ugdymo kokybės gerinimo procesą.
 3. Inicijuoti, organizuoti, koordinuoti mokyklos projektinę veiklą, rengti paraiškas ir įgyvendinti tarptautinius, tarpinstitucinius ir kt. projektus, programas.
 4. Organizuoti informacijos pateikimą apie mokyklos veiklą mokyklos interneto svetainėje ir viešinimą žiniasklaidoje; bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais), jų informavimo bei švietimo veiklą; Vaiko gerovės komisijos veiklą ir prevencinių programų įgyvendinimą.
 5. Koordinuoti pagalbos mokiniui specialistų (psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo) planavimo veiklą.

bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais), kolegomis, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais,  tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese. 

 1. Sudaryti pamokų ir neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraščius, prižiūrėti ir analizuoti jų veiklą.
 2. Organizuoti mokyklos renginių įgyvendinimą.

Darbo užmokestis  apskaičiuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymu 2017-01-17 Nr. XIII-198, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 14,44 iki 14,49 (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir mokinių skaičiaus).

Reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas.
 2. Ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas, ne mažesnė kaip 3 metų vadovavimo švietimo įstaigai patirtis.
 3. Lietuvos Respublikos teisės aktų (Konstitucija, Darbo kodeksas, Švietimo įstatymas, Vaiko teisių konvencija, Bendrosios ugdymo programos, kt. teisės aktai, reguliuojantys švietimo įstaigų veiklą, asmens duomenų apsaugą ir pan.), darbuotojų profesinės veiklos ir etikos, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, vaikų ugdymo, jų teisių apsaugos išmanymas ir gebėjimas taikyti praktiškai.
 4. Lietuvių kalbos mokėjimas (turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus0.
 5. Anglų kalbos mokėjimas (ne žemesnis kaip B1 lygis, pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
 6. Išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos ir vadybos pagrindus, ugdymo inovacijas bei inicijuoti jų įgyvendinimą.
 7. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, korektiškumas, konstruktyvus problemų sprendimas, įsitraukimas ir veikla mokyklos vykdomuose projektuose.
 8. Tarptautinių ir / ar šalies tyrimų, rekomendacijų ir / ar vertinimo išvadų ir rezultatų pritaikymas ugdymo kokybei gerinti gebėjimus.
 9. Mokėti:

– sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

– dirbti kompiuteriu ir su informacinėmis sistemomis (įvairių skaitmeninių priemonių ir aplinkų (platformų) naudojimas kuriant originalius produktus);

– tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją;

– savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų bei mokyklos bendruomenės veiklą;

– kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus mokyklos veiklai tobulinti.

– gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus mokyklos bendruomenės narių santykius.;

– laiku ir veiksmingai organizuoti savo ir kitų darbą;

– būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti telkti bendruomenę ir dirbti komandoje.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir raštu.

Privalumai: vadybinio ir projektinio (tarptautinio) darbo švietimo sistemoje patirtis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą (CV). Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.
 4. Pavaduotojo ugdymui veiklos gaires.
 5. Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos raštinėje (Jaunimo g. 1) arba el. paštu info@sakaleliomokykla.lt iki 2023 m. spalio 2 d. 14.00 val. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, dėl atrankos datos ir formos bus informuojami asmeniškai ir kviečiami atrankai jų nurodytu el. paštu ir/ar telefonu. Telefonas pasiteirauti apie skelbiamą pavaduotojo ugdymui atranką:  +370 658 01 446.

 

 

ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖ MOKYKLA SKELBIA KONKURSĄ SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI PAGAL NETERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680.

Darbo krūvis – 0,25 etato.

Darbo sutartis neterminuota.

Darbo apmokėjimas – pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių į staigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą į statymą Nr. XIII-2606.

Darbo užmokestis – apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 8,11 (1508,46 Eur) iki 11,39 (2118,54 Eur)  priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Specialusis pedagogas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją.
 • Išmanyti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principus, Bendruosius ugdymo planus.
 • Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą.
 • Išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas.
 • Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų į staigų darbuotojais.
 • Gebėti naudotis IKT.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
 7. Dokumentus iki 2023-10-16 15.00 val. pateikti adresu Jaunimo g. 1, Alytus arba siųsti el. paštu: info@sakaleliomokykla.ltarba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2023-10-18 ir kviečiami pokalbiui.

Asmuo priimamas dirbti specialiuoju pedagogu atrankos būdu (pokalbis).

Informacija teikiama raštinės telefonu 8 658 01446.

Kontaktinis asmuo. Direktorė Virginija Vitunskaitė, tel. 8 658 01443.

Konkursas vyks 2023-10-19 13 val.

 

 

Skip to content