Menu Close

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas grįstas švietimo būklės analize. Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. 

Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo kryptys: 

    1. stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą; 

    2. sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnį rezultatą, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas. 

Ugdymo turinio atnaujinimo programų diegimas: 

  • 2022 m. rugsėjo 1 d. – priešmokyklinis ugdymas. 
  • 2023 m. rugsėjo 1 d. – 1, 3 klasės. 
  • 2024 m. rugsėjo 1 d. – 1–4 klasės.  

Ugydmo turinio įgyvendinimo atnaujinimo komanda 2023-2024 m. m.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo planas 2023-2024 m. m.

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo

Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimas.

Tėvams (globėjams) apie UTA

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui

Pasirengimo diegti atnaujintas ugdymo bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai

Skip to content