Menu Close

Specialioji pagalba

Informacija mokinių tėvams (globėjams) apie mokykloje teikiamą specialiąją pagalbą

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės mokytoju arba mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu ar logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

Vaiko gerovės komisijos tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Vaiko gerovės komisija – grupė specialistų, kurie sprendžia vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, jų siuntimo į pedagoginę psichologinę tarnybą, ugdymo organizavimo ir mokymo turinio klausimus.

Vaiko gerovės komisijos nariai: mokyklos direktorius, socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, klasių mokytojai, tėvai.

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių vaiko gebėjimų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Specialusis ugdymas gali būti nuolatinis ar laikinas. Jei nėra nurodoma, kad būtina atlikti pakartotinį įvertinimą, laikoma, kad yra skirtas nuolatinis specialusis ugdymas(is). Jei nurodoma, pakartotinio įvertinimo data, specialusis ugdymas(is) yra skirtas laikinai.

Pritaikyta programa. Ugdymo programa pritaikoma, kai mokinio pasiekimai žemesni nei patenkinamo lygio, neatitinka 2 metų laikotarpiu nurodytų mokinių pasiekimų lygių požymių. Pritaikymo lygiai: nuo 1 – 2 dalykų ar ugdymo sričių iki dalyko turinio visiško keitimo ir pritaikymo veikloms, savarankiškumo, socialiniams įgūdžiams ugdyti. Pritaikytos programos pagrindas gali būti supaprastinta ir palengvinta tos pačios klasės dalyko programa, padedanti siekti mokinio patenkinamo pasiekimų lygio.

Individualizuota programa. Individualizuojant programą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimus, svarbu: paprastinti, konkretinti, siaurinti jos turinį, daugiau laiko skiriant svarbiausių gebėjimų ugdymui, atsižvelgiant į praktinį žinių pritaikymą gyvenime, daugiau laiko skiriant kartojimui. Ugdymo turinys gali būti orientuotas ne į Bendrąsias ugdymo programas, bet į mokinio socialinių, orientacinių gebėjimų bei savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimą.

Tėvams (globėjams) atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus mokyklos vadovui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo pirmosios dienos.

Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, išvykus į kitą mokyklą, jo įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai perduodami kitai mokyklai tėvų (globėjų) sutikimu.

Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) – įstaiga, kuri, sutikus tėvams (globėjams), įvertina vaiko gebėjimus, rekomenduoja ugdymo programą ir teikia pedagoginę pagalbą vaikams, tėvams, pedagogams.

  • Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba, Miklusėnų g. 36, LT – 62333 Alytus
  • (+370) 65754599
  • info@amppt.lt
Skip to content